Pooltele mugandatud ja paindlik. Lepitus on paindlik, mitteformaalne menetlus, mida saab mugandada vastavaks poolte vajadustele. Kohtumised algavad reeglina sellest, et mõlemad pooled on koos ühes ruumis ja neil avaneb võimalus kanda ette oma pool loost. Lepitaja töötab pooltega koos seni kuni ühes ruumis viibimine soodustab lahenduseni jõudmist. Reeglina jätkab lepitaja kohe pärast sissejuhatavat kohtumist pooltega eri ruumides, st lepitaja käib eri ruumides viibivate poolte vahet. See aitab arutada teemasid, mida pooled teineteise ees avaldada kohe ei soovi.

Rangelt vabatahtlik ja rangelt konfidentsiaalne. Lepitus on ranglet vabatahtlik menetlus, mille keskmes on konfidentsiaalsus - lepitaja hoiab mis tahes talle avaldatud informatsiooni saladuses seni kuni info avaldanud pool konkreetselt instrueerib lepitajat teatud infot teisele poolele avaldama. Lepitamise fakt on samuti konfidentsiaalne, va kui pooled ei otsusta seda avaliku kuvandi kaalutlustel avalikustada. Lepitajaid ei saa kutsuda tunnistajatena potentsiaalselt järgnevas kohtumenetluses.

Avitatud läbirääkimised. Mis tahes lepitamise eesmärk on soodustada suunatud struktuuriga suhtlust poolte vahel nii, et pooled tunnevad end piisavalt mugavalt, et jagada piisavalt infot, et neil oleks võimalik välja töötada mõlemale sobiva ja ühishüvedel põhinev lahendus. Lepitus võib olla koht, kus teha uute ideede ajurünnakut või siis klassikaliselt läbi rääkida viisil, kus iga pool modifitseerib oma pakkumisi vastavalt vaidluse asjaolude kohta rohkema info saabumisele. Kuidas menetlus kulgeb sõltub tegelikult pooltest endist.

Lepitaja roll. Meie lepitaja(d) ei anna lepitaja rollis õigusnõu ning ei esita pooltele omapoolset nägemust võimalikust lahendusest, va kui pooled lepivad alguses kohe kokku, et nad soovivad lepitajalt sellist hinnangut. Meie lepitaja(d) vahendavad pooltevahelist suhtlust, uurivad probleemide põhjuseid, kuid peamiselt keskenduvad tulevikku suunatud lahendustele. Nad küsivad täpsustavaid ja raskeid küsimusi selleks, et aidata Teil hinnata vaidlusaluste teemade kõige olulisemate külgede peamisi riske. Meie lepitaja(d) aitavad Teid läheneda situatsiooni hindamisele realistlikult ja hoiavad menetluse keskmes loova lahenduse leidmist, mis sobiks kõigile asjaomastele isikutele. Mis tahes saavutatud kokkulepped on täielikult Teie kontrolli all, sest Teie teate oma olukorda ja seega ka mis tahes välja pakutud lahendusvõimaluste elujõulisust paremini kui kes tahes kolmas isik.