Tuhanded ettevõtted ja avalik-õiguslikud organisatsioonid maailmas lisavad oma lepingutesse lepitamise sätteid, et tagada, et vaidluste tekkimisel lahendatakse need kiiresti ja odavalt ilma kuluka ja pika kohtumeneluseta.

Lihtsa lepitamise sätte näide:
‘Käesolevast lepingust tulenevad mis tahes vaidlused lahendavad pooled lepitamise teel vastavalt [ICC lepitamise reeglitele / CEDR mudel lepitamise menetlusele]. Lepitamise algatamiseks peab üks pool edastama teis(t)ele vaidluse pool(t)ele vastavasisulise kirjaliku märgukirja  (‘ADR märgukiri’), milles taotletakse lepitusmenetlust ja pakutakse välja kõigi asjaomaste isikute suhtes neutraalne lepitaja. Lepitus algab hiljemalt [       ] päeva pärast ADR märgukirja kuupäeva. Pooled kohustuvad mitte pöörduma kohtusse või vahekohtusse mis tahes käesolevast lepingust tuleneva vaidluse korral seni, kuni nad ei ole püüdnud vaidlust lepitamise korras lahendada ning kuni lepitus on lõppenud või teine pool on keeldunud lepituses osalemast, eeldusel, et selline viivitus ei riku poolte menetluslikke õigusi kohtus.’